List View
 |   | 
   web
Author Title Year Publication Volume Pages
Shaoqing Wang; Zhaohui Chen; Ping Fu; Li Zang; Li Wang; Xi Zhai; Fang Gao; Aijing Huang; Yao Zhang Use of Auricular Acupressure to Improve the Quality of Life in Diabetic Patients with Chronic Kidney Diseases: A Prospective Randomized Controlled Trial 2014 Evidence-based Complementary & Alternative Medicine (eCAM) 2014 1-11
Soyeon Cheon; Xiuyu Zhang; In-Seon Lee; Seung-Hun Cho; Younbyoung Chae; Hyangsook Lee Pharmacopuncture for Cancer Care: A Systematic Review 2014 Evidence-based Complementary & Alternative Medicine (eCAM) 2014 1-14
Shuming Li; Tong Shen; Yongshan Liang; Ying Zhang; Bo Bai Miniscalpel-Needle versus Steroid Injection for Plantar Fasciitis: A Randomized Controlled Trial with a 12-Month Follow-Up 2014 Evidence-based Complementary & Alternative Medicine (eCAM) 2014 1-7
Gang Wang; Qian Gao; Jingshan Hou; Jun Li Effects of Temperature on Chronic Trapezius Myofascial Pain Syndrome during Dry Needling Therapy 2014 Evidence-based Complementary & Alternative Medicine (eCAM) 2014 1-9
Xiaochen Yang; Xingjiang Xiong; Guoyan Yang; Jie Wang Effectiveness of Stimulation of Acupoint KI 1 by Artemisia vulgaris (Moxa) for the Treatment of Essential Hypertension: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials 2014 Evidence-based Complementary & Alternative Medicine (eCAM) 2014 1-7
Huanqin Li; Huilin Liu; Cunzhi Liu; Guangxia Shi; Wei Zhou; Chengmei Zhao; Tao Zhang; Xuefei Wang; Guiling Wang; Yin Zhao; Jingqing Sun; Jing Wang; Linpeng Wang Effect of 'Deqi' during the Study of Needling 'Wang's Jiaji' Acupoints Treating Spasticity after Stroke 2014 Evidence-based Complementary & Alternative Medicine (eCAM) 2014 1-8
Yukiko Shiro; Arai, Y.-C.P.; Tatsunori Ikemoto; Takashi Kawai; Masahiko Ikeuchi; Takahiro Ushida Distal Traditional Acupuncture Points of the Large Intestinal Meridian and the Stomach Meridian Differently Affect Heart Rate Variability and Oxygenation of the Trapezius Muscle 2014 Evidence-based Complementary & Alternative Medicine (eCAM) 2014 1-5
Jing-Yu Tan; Molassiotis, A.; Tao Wang; Suen, L.K.P. Adverse Events of Auricular Therapy: A Systematic Review 2014 Evidence-based Complementary & Alternative Medicine (eCAM) 2014 1-20
Rong-Tsung Lin; Chung-Yuh Tzeng; Yu-Chen Lee; Chen, Y.-I.; Tai-Hao Hsu; Jaung-Geng Lin; Shih-Liang Chang Acupoint-Specific, Frequency-Dependent, and Improved Insulin Sensitivity Hypoglycemic Effect of Electroacupuncture Applied to Drug-Combined Therapy Studied by a Randomized Control Clinical Trial 2014 Evidence-based Complementary & Alternative Medicine (eCAM) 2014 1-9
Yong-Xin Sun; Yuan Wang; Xunming Ji; Xiaoguang Wu; Yong Zhao; Yuchuan Ding; Hussain, M.; Fei Yu; Wenbo Zhao; Jianping Jia A Randomized Trial of Chinese Diaoshi Jifa on Treatment of Dizziness in Meniere's Disease 2014 Evidence-based Complementary & Alternative Medicine (eCAM) 2014 1-7
Swanson, B.; Keithley, J.K.; Johnson, A.; Fogg, L.; Adeyemi, O.; Sha, B.E.; Snell, K.A. Acupuncture to Reduce HIV-Associated Inflammation 2015 Evidence-based Complementary & Alternative Medicine (eCAM) 2015 1-6
Tong Lin; Lan Gong; Xiaoxu Liu; Xiaopeng Ma Fourier-Domain Optical Coherence Tomography for Monitoring the Lower Tear Meniscus in Dry Eye after Acupuncture Treatment 2015 Evidence-based Complementary & Alternative Medicine (eCAM) 2015 1-10
Junyoung Jo; Yoon Jae Lee; Hyangsook Lee Effectiveness of Acupuncture for Primary Ovarian Insufficiency: A Systematic Review and Meta-Analysis 2015 Evidence-based Complementary & Alternative Medicine (eCAM) 2015 1-12
Xiao Cun Yang; Tao Yin; Qian Gao; Ling Jun Kong The Immunomodulatory Effect of Acupoint Application for Childhood Asthma: A Systematic Review and Meta-Analysis 2015 Evidence-based Complementary & Alternative Medicine (eCAM) 1-8
Zheng-tao Lv; Wen Song; Jing Wu; Jun Yang; Tao Wang; Cai-hua Wu; Fang Gao; Xiao-cui Yuan; Ji-hong Liu; Man Li Efficacy of Acupuncture in Children with Nocturnal Enuresis: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials 2015 Evidence-based Complementary & Alternative Medicine (eCAM) 1-12
von Deneen, K.M.; Wei Qin; Peng Liu; Minghao Dong; Peng Chen; Huisheng Xie; Yi Zhang; Mark S. Gold; Yijun Liu; Jie Tian Connectivity Study of the Neuromechanism of Acute Acupuncture Needling during fMRI in “Overweight” Subjects 2015 Evidence-based Complementary & Alternative Medicine (eCAM) 1-12
Jimin Park; Hyun Soo Kim; Seung Min Lee; Kanghyun Yoon; Woo-shik Kim; Jong Shin Woo; Sanghoon Lee; Jin-Bae Kim; Weon Kim Acupuncture Antiarrhythmic Effects on Drug Refractory Persistent Atrial Fibrillation: Study Protocol for a Randomized, Controlled Trial 2015 Evidence-based Complementary & Alternative Medicine (eCAM) 1-6
Weidong Pan; Mingzhe Wang; Mao Li; Qiudong Wang; Shin Kwak; Wenfei Jiang; Yoshiharu Yamamoto Actigraph Evaluation of Acupuncture for Treating Restless Legs Syndrome 2015 Evidence-based Complementary & Alternative Medicine (eCAM) 1-7
Yang, L.; Yang, Z.; Yu, H.; Song, H. Acupuncture Therapy Is More Effective Than Artificial Tears for Dry Eye Syndrome: Evidence Based on a Meta-Analysis 2015 Evidence-based Complementary & Alternative Medicine (eCAM) 2015 1-11