List View
 |   | 
   web
Author (up) Title Year Publication Volume Pages
Xiao Wu; Cuihong Zheng; Xiaohu Xu; Pei Ding; Fan Xiong; Man Tian; Ying Wang; Haoxu Dong; Mingmin Zhang; Wei Wang; Shabei Xu; Minjie Xie; Guangying Huang Electroacupuncture for Functional Constipation: A Multicenter, Randomized, Control Trial 2017 Evidence-based Complementary & Alternative Medicine (eCAM) 1-10