toggle visibility Search & Display Options

Select All    Deselect All
List View
 |   | 
   print
  Author (up) Title Year Publication Volume Pages Links
Jiping Zhang; Yu Zheng; Yanjie Wang; Shanshan Qu; Shaoqun Zhang; Chunxiao Wu; Junqi Chen; Huailiang Ouyang; Chunzhi Tang; Yong Huang Evidence of a Synergistic Effect of Acupoint Combination: A Resting-State Functional Magnetic Resonance Imaging Study 2016 Journal of Alternative & Complementary Medicine 22 800-809 details   url
Xiao Wu; Cuihong Zheng; Xiaohu Xu; Pei Ding; Fan Xiong; Man Tian; Ying Wang; Haoxu Dong; Mingmin Zhang; Wei Wang; Shabei Xu; Minjie Xie; Guangying Huang Electroacupuncture for Functional Constipation: A Multicenter, Randomized, Control Trial 2017 Evidence-based Complementary & Alternative Medicine (eCAM) 1-10 details   url
Select All    Deselect All
List View
 |   | 
   print

Save Citations:
Export Records: