toggle visibility Search & Display Options

Select All    Deselect All
List View
 |   | 
   print
  Author (up) Title Year Publication Volume Pages Links
Changhe Yu; Kangshou Ji; Huijuan Cao; Ying Wang; Hwang Hye Jin; Zhe Zhang; Guanlin Yang Effectiveness of acupuncture for angina pectoris: a systematic review of randomized controlled trials 2015 BMC Complementary & Alternative Medicine 15 1-22 details   doi
Xiao Wu; Cuihong Zheng; Xiaohu Xu; Pei Ding; Fan Xiong; Man Tian; Ying Wang; Haoxu Dong; Mingmin Zhang; Wei Wang; Shabei Xu; Minjie Xie; Guangying Huang Electroacupuncture for Functional Constipation: A Multicenter, Randomized, Control Trial 2017 Evidence-based Complementary & Alternative Medicine (eCAM) 1-10 details   url
Select All    Deselect All
List View
 |   | 
   print

Save Citations:
Export Records: