toggle visibility Search & Display Options

Select All    Deselect All
List View
 |   | 
   print
  Author (up) Title Year Publication Volume Pages Links
Huanqin Li; Huilin Liu; Cunzhi Liu; Guangxia Shi; Wei Zhou; Chengmei Zhao; Tao Zhang; Xuefei Wang; Guiling Wang; Yin Zhao; Jingqing Sun; Jing Wang; Linpeng Wang Effect of 'Deqi' during the Study of Needling 'Wang's Jiaji' Acupoints Treating Spasticity after Stroke 2014 Evidence-based Complementary & Alternative Medicine (eCAM) 2014 1-8 details   url
Jimin Park; Hyun Soo Kim; Seung Min Lee; Kanghyun Yoon; Woo-shik Kim; Jong Shin Woo; Sanghoon Lee; Jin-Bae Kim; Weon Kim Acupuncture Antiarrhythmic Effects on Drug Refractory Persistent Atrial Fibrillation: Study Protocol for a Randomized, Controlled Trial 2015 Evidence-based Complementary & Alternative Medicine (eCAM) 1-6 details   doi
Kim, D.; Ham, O.K.; Kang, C.; Jun, E. Effects of Auricular Acupressure Using Sinapsis alba Seeds on Obesity and Self-Efficacy in Female College Students 2014 Journal of Alternative & Complementary Medicine 20 258-264 details   doi
Ning Wang; Sheng-Feng Lu; Hui Chen; Jian-Fei Wang; Shu-Ping Fu; Chen-Jun Hu; Yi Yang; Fan-Rong Liang; Bing-Mei Zhu A protocol of histone modification-based mechanistic study of acupuncture in patients with stable angina pectoris 2015 BMC Complementary & Alternative Medicine 15 1-11 details   doi
Zhaodi Zhang; Changsong Wang; Quanyi Li; Mingyue Zhang; Haifang Zhao; Linlin Dong; Guonian Wang; Yan Jin Electroacupuncture at ST36 accelerates the recovery of gastrointestinal motility after colorectal surgery: a randomised controlled trial 2014 Acupuncture in Medicine 32 223-226 details   doi
Select All    Deselect All
List View
 |   | 
   print

Save Citations:
Export Records: